Qui cách thông dụng :

Size : 21×29.7m,
Tổng cộng 1 tờ 2 mặt, gấp 3
Thể hiện dịch vụ tên món ăn và giá tiền

Giấy C300

 

scocialbar_menu scocialbar_menu_2