Qui cách thông dụng :

Size : 21×29.7m,
Tổng cộng 1 tờ 2 mặt
Thể hiện dịch vụ tên món ăn và giá tiền

Giấy C300, Ép nhựa plastic 2 mặt bảo vệ

 

kickincrab_menu kickincrab_menu_2

 

 

 

 

Menu Togo:

Kích thước: 21×19.7cm

In 2 mặt, Giấy C300

 

kickingrab_menutogo_2 kickingrab_menutogo1