Phiếu quà tặng – Giftcetificate là 1 dạng cuốn có 2 phần được đóng số nhảy theo thứ tự, 1 phần chủ tiệm giữ lại và 1 phần xé ra bỏ bì thư cho khách hàng làm quà tặng ưu đãi.

giftcetificate-phieu-qua-tang gift-1 gift-2 gift-3 gift-4