Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm:

1. Logo
2. Danh thiếp
3. Phong bì thư
4. Tiêu đề thư
5. Thẻ nhân viên
6. Chứng từ, biểu mẫu: phiếu thu, phiếu chi, phiếu giao hàng, hóa đơn.
7. Giấy ghi chú
8. Bìa kẹp hồ sơ
9. Email Signature
10. Power Point thuyết trình
11. Túi giấy.
12. Đồng phục nhân viên
13. Phương tiện vận chuyển
14. Company Profile
15. Website