Thiết kế banner theo chuẩn của facebook cho thương hiệu tả vải Bambi Mio

Banner_20151125 banner_20151202 banner20151125_02 banner20151126_bambimio coverfacebook20150828_send Send_banner_20151202